fbpx

Algemene voorwaarden

  1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: “AV”) van VOS MEDIA, met maatschappelijke zetel te Schurfstraat 73, te Genk  en met ondernemingsnummer 0698.754.742 (hierna: “VOS MEDIA”) zijn van toepassing op de commerciële relaties die VOS MEDIA voert.

1.2 De eventuele schriftelijke overeenkomst tussen VOS MEDIA en Opdrachtgever heeft voorrang op deze AV. Alle andere normen en voorwaarden wijst VOS MEDIA  af, met uitzondering van de voorwaarden die VOS MEDIA uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt. De afwijkingen die uitdrukkelijk ter aanvaarding zijn ondertekend, hebben slechts betrekking op het desbetreffende project, en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere – al dan niet gelijkaardige – projecten.

1.3 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze AV of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling.

  1. VOORWERP

2.1 De verbintenissen van VOS MEDIA beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering van de bijzondere overeenkomst, of, indien geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld, de orderbevestiging.

2.2 De opgegeven uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief en maken geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst uit. In geval van overschrijding van de aangegeven termijn, zullen VOS MEDIA en de Opdrachtgever een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot enige schadevergoeding, en/of tot ontbinding van de overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullende werken hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoeringstermijnen vervallen. Gedeeltelijke uitvoering heeft geen verbreking van de overeenkomst tot gevolg. VOS MEDIA is niet aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van de Opdrachtgever, en/of enige andere derde.

2.3 De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid om alle gegevens, waarvan VOS MEDIA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het order, en/of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het order, tijdig over te maken aan VOS MEDIA.

  1. PRIJS

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden in euro uitgedrukt. Voor elk project afzonderlijk wordt een vast honorarium en/of een uurtarief overeengekomen. Deze is slechts geldig voor het welbepaalde project en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten.

3.2 Alle prestaties die niet expliciet werden voorzien in de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging, worden geacht meerwerken te zijn op vraag van de Opdrachtgever, en worden als dusdanig aangerekend aan de Opdrachtgever.

3.3 Volgende kosten zijn niet inbegrepen en, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, ten laste van de Opdrachtgever: administratieve kosten, telefoonkosten, verplaatsingskosten, portkosten, kosten verbonden aan speciale werkomstandigheden, heffingen, en belastingen.

3.4 Verplaatsingskosten worden berekend vanaf de maatschappelijke zetel van VOS MEDIA en gefactureerd per verplaatsing en op basis van forfaitaire prijzen.

3.5 Éen eerste revisie zal kosteloos uitgevoerd worden. Uitgebreide nabewerking vindt enkel na overleg met VOS MEDIA plaats en kan extra kosten met zich meebrengen. Bij oplevering van de eerste versie is één revisie inbegrepen, bedoeld voor kleine correcties.

  1. KLACHTEN

4.1 De Opdrachtgever moet direct bij de ontvangst van de dienstprestaties een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft ondermeer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) volledige uitvoering van het order, gebruik van de correcte gegevens, etc. Direct verifieerbare afwijkingen moet de Opdrachtgever onmiddellijk telefonisch ter kennis brengen van VOS MEDIA, nadien per aangetekend schrijven bevestigd, bij gebreke waarvan hij geacht wordt deze dienstprestaties te aanvaarden als overeengekomen. De Opdrachtgever verliest in ieder geval het recht zich op deze direct verifieerbare gebreken en/of non-conformiteit te beroepen, indien hij VOS MEDIA niet binnen 24 uren na ontdekking van het gebrek aangetekend op de hoogte brengt, met een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek, en ten laatste 1 maand na ontvangst van de factuur.

4.2 In geval van tijdig en correcte melding, zal VOS MEDIA naar eigen keuze en inzicht: (1) (een deel van) de dienstprestaties vervangen/corrigeren; of (2) het foutief gedeelte a rato crediteren, aan de prijs van de bijzondere overeenkomst of indien er geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld, aan de prijs van de orderbevestiging. Een (gedeeltelijke) vervanging/ correctie kan geen aanleiding geven enige schadevergoeding of verbreking van de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke opdrachtbevestiging. Klachten ontheffen de Opdrachtgever in geen geval van zijn betalingsverplichting. De Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle kosten naar aanleiding van onterechte klachten.

4.3 VOS MEDIA is in geen geval aansprakelijk voor fouten te wijten aan foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie of gegevens zoals door de Opdrachtgever meegedeeld, voor enige schade die voortvloeit uit wijzigingen die door de Opdrachtgever en/of een derde aan de documenten die VOS MEDIA heeft overgemaakt ter uitvoering van het order/de overeenkomst, voor de verkeerde aanwending van voormelde documenten en/of voor het niet- naleven door de Opdrachtgever van wettelijke en/of andere verplichtingen.

4.4 VOS MEDIA is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade, noch van schade die het factuurbedrag en/of de door VOS MEDIA aangegane polis BA-uitbating overstijgt.

4.5 VOS MEDIA is onder geen beding aansprakelijk in geval van overmacht of hardship.

  1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendomsrechten gaan pas over na volledige betaling van de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren. Indien zou blijken dat de Opdrachtgever de eigendomsrechten van VOS MEDIA niet veilig stelt, moet de Opdrachtgever, op eerste verzoek van VOS MEDIA, de desbetreffende dienstprestaties, op eigen kosten en risico, binnen de 24 uur aan VOS MEDIA  terugbezorgen, met automatische ontbinding van de bijzondere overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging tot gevolg. Bij schending van het eigendomsvoorbehoud, bekomt VOS MEDIA automatisch een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs, en is de Opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totale factuurbedrag.

  1. BETALING

6.1 Klachten m.b.t. facturen moeten binnen 8 werkdagen na ontvangst van de factuur worden overgemaakt per aangetekend schrijven. Het niet tijdig protesteren van een factuur, evenals de (gedeeltelijke) betaling van een factuur, geldt als aanvaarding van de desbetreffende factuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur.

6.2 Ingeval van niet/onvolledige betaling op de vervaldag van de factuur, is de Opdrachtgever gehouden tot: (1) een rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd; (2) een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 100, onverminderd VOS MEDIA recht om hogere schade te bewijzen; (3) alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten. Daarnaast worden alle andere (niet- vervallen) facturen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. VOS MEDIA heeft bovendien het recht al het materiaal terug op te halen, en de (verdere) uitvoering van de desbetreffende, en/of andere overeenkomsten met de Opdrachtgever te schorsen en/of bij aangetekende brief te ontbinden. Dit alles zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt als volgt aangerekend: (1) inningskosten; (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen. In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen. VOS MEDIA en de Opdrachtgever automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen hen beiden steeds maar de grootste schuldvordering per saldo overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen deze schuldvergelijking.

  1. ANNULATIE

Behoudens schriftelijk akkoord van VOS MEDIA, is het de Opdrachtgever niet toegestaan de bijzondere overeenkomst of de schriftelijke orderbevestiging te annuleren. Bij annulatie door de Opdrachtgever zelfs met schriftelijk akkoord, is de Opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totale factuurbedrag.

  1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

VOS MEDIA blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door VOS MEDIA aan de Opdrachtgever geleverde diensten. Het geleverde eindproduct mag niet zonder overleg bewerkt worden door derden. De Opdrachtgever garandeert VOS MEDIA dat door de Opdrachtgever verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Alle documenten/informatie van welke aard ook, die aan de Opdrachtgever worden verstrekt, moeten vertrouwelijk behandeld worden, blijven eigendom van VOS MEDIA, mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch (in)direct gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn. Op eerste verzoek moeten deze documenten worden teruggeven. Deze verplichtingen blijven van kracht, minstens totdat de desbetreffende informatie, zonder fout van de Klant, publiek gekend is.

  1. TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLENBESLECHTING

Huidige AV zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen tussen VOS MEDIA en de Opdrachtgever vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Hasselt.