fbpx

DE KLEINE LETTERTJES

Algemene
Voorwaarden

Contactgegevens:

Vos Media 
Oude Hostartstraat 29 bus 1 
3600 Genk België 
+32498676648

Algemene voorwaarden Vos Media

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

Door producten of diensten af te nemen van of te bestellen bij Vos Media gaat de klant stilzwijgend akkoord met deze algemene voorwaarden.
De eigen voorwaarden van de opdrachtgever zijn hieraan steeds ondergeschikt.

ARTIKEL 2 – PRIJZEN / BETALINGEN

Al onze prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euro inclusief BTW. Vos Media is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk opgegeven opdracht/specificaties aanbrengt of wanneer er zich wijzigingen voordoen in de kostprijs van de dienst of het product. Kosten voor overnachtingen, transport, retributies en catering zijn niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst. Bij bestelling wordt 30% van het totale offertebedrag gefactureerd. Het saldo wordt gefactureerd na oplevering van de specifieke onderdelen. Onze facturen zijn, tenzij anders vermeld, netto en contant te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder korting. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €50. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 12% per jaar, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Ingeval van wanbetaling behoudt Vos Media zich het recht voor om de dienstverlening ogenblikkelijk te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling. Facturen worden steeds in digitale vorm, per e-mail, afgeleverd.

ARTIKEL 3 – VERZUIM / ONTBINDING

Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is Vos Media gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het is de plicht van de opdrachtgever om onvoorwaardelijk en constructief mee te werken tijdens de duur van de opdracht in functie van het overeengekomen en beoogde resultaat.

ARTIKEL 4  – OVERMACHT

Gevallen van overmacht die hun oorsprong hebben bij onze leveranciers, vervoerders of posterijen schorten de uitvoering van onze verbintenissen op. Storingen of uitval van bekabelde en draadloze verbindingen (inclusief satellietverbindingen) of apparatuur geeft geen recht op enige vorm van compensatie.

ARTIKEL 5 – ANNULERINGEN

Indien de opdrachtgever bestellingen voor aanvang van de dienst annuleert zal 25% van de prijs verschuldigd blijven als forfaitaire schadevergoeding. Indien Vos Media door annulering van een bestelling door de klant meer schade lijdt dan het percentage zoals hierboven vermeld, is zij gerechtigd de vergoeding voor alle werkelijk geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 6 – AUTEURSRECHTEN

De opdrachtgever vrijwaart Vos Media van alle juridische claims met betrekking tot Auteursrechten. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van administratieve en financiële transacties bij de digitale opname en transmissie van auteursrechtelijk werk. Alle rechten op audiovisuele producties die worden opgenomen door medewerkers van Vos Media blijven eigendom van Vos Media tot alle facturen betaald zijn. Vos Media beschikt over het recht om opnames te gebruiken voor demo-doeleinden. 

De klant geeft Vos Media toestemming om zijn naam en het promotiemateriaal, zoals foto’s en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden. Het promotiemateriaal kan gebruikt worden voor promotie doeleinden zoals referentie op website, een blog, beursmateriaal, etc. Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van het promotie programma van Vos Media.

ARTIKEL 7 – KLACHTEN / GESCHILLEN

Om geldig te zijn, dienen klachten bij ons gemeld te worden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. Elk geschil en elke eis voortvloeiend uit of in verband met de huidige overeenkomst zal voorgelegd worden aan de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Enkel het Belgische en Europese recht zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk geldend bewijsmiddel.

ARTIKEL 8 – BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door Vos Media.
De klant heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven.

Melding van inbreuken op deze algemene voorwaarden kan via e-mail via info@vosmedia.be of per brief naar Vos Media, Oude Hostartstraat 29 bus 1, 3600 Genk.

 

VOS MEDIA

Schurfstraat 73 – 3600 GENK | LIMBURG

info@vosmedia.be

BTW BE0698.754.742

Volg ons op de socials.

© Vos Media | Telling unique stories since 2018